Fyzioterapeutické metodiky - NMgr. Fyzioterapie, 1. ročník - letní semestr


 

 1. Metoda Mojžíšová - nejen terapie ženské sterility.
 2. Somatosenzorický systém, propriocepce, exterocepce, jejich vývoj, tělesné schéma, stereognostická funkce, somatosenzorická pozornost.
 3. Funkční změny měkkých tkání (sval, kůže a podkoží, facie, periost) ve vztahu k nocicepci, funkční kloubní blokáda. Taktilně-diskriminační citlivost, hlavní modulační mechanismy CNS v transmisi nociceptivní Ference, vysvětlení pojmů tensegrita a mechanotransdukce.
 4. Plicní rehabilitace.
 5. Metodické terapeutické postupy u kardiovaskulárně nemocných.
 6. Význam HSS (SSP) pro posturu, pro pohyb, pro dýchání, metodický nácvik.
 7. Aktivní segmentální centrace v léčbě posturálních poruch, u stavů dechové insuficience.
 8. Sportovní fyzioterapie.
 9. Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - funkční poruchy trávicího traktu.
 10. Metodické postupy fyzioterapeuta a lékaře při fyzikální terapii. Zásady aplikace fyzikální terapie, dělení fyzikální terapie, účinky, indikace a kontraindikace fyzikální terapie.
 11. Neurofyziologie mozečku, symptomatika při poruchách mozečku, možnosti a principy rehabilitace pacientů s mozečkovým postižením.
 12. Periferní poruchy vestibulárního systému, patofyziologie, principy rehabilitace pacientů.
 13. Možnosti kvalitativní a kvantitativní analýzy poruch stoje a chůze.
 14. Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a protetika.
 15. Kompenzační pomůcky v ergopetrapii a jejich uplatnění ve fyzioterapii.
 16. Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - spinální jednotka. Rehabilitace pacientů s míšní lézí. Testování klíčových svalů, jednotlivé léze - C1 až C4, C5 až TH2, TH3 až TH12, L1 až S2; rehabilitace u jednotlivých typů léze.
 17. Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - onemocnění dechové soustavy.
 18. Metodické postupy fyzioterapeuta a lékaře - poruchy hybnosti v poúrazové traumatologii (osteosyntézy a jejich užití, pooperační komplikace a jejich prevence, terapie po osteosyntéze prox. humeru 2. měsíc po operaci a zdůvodnění, terapeutické metody a postupy u pacienta s osteosyntézou fraktury diafýzy humeru a zdůvodnění).
 19. Rehabilitace u skolióz: definice skoliózy, klinické vyšetření pacienta se skoliózou, dělení skolióz, intrauterinní etiologie vzniku skoliózy, etiologie skoliózy, nestrukturální (funkční skolióza), klinický pohled, vývojová kineziologie IS, hlavní rizikové faktory vyšetření, rizikové faktory pro progresi skoliózy dle Koláře, diferenciální diagnostika anamnéza: RA, OA, SA, vyšetření - stoj na 2 vahách ap., základní neurologické vyšetření, terapeutické přístupy, Klapp, Schrott, Vojta - základní principy a zásady terapie, konzervativní terapie u skolióz. Strategii terapie skoliotických pacientů, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých přístupů.
 20. Metodické postupy při práci fyzioterapeuta a lékaře - chronická neurologická onemocnění.
   

Celkový počet otázek: 20

Výběr náhodné otázky