Biochemie - Mgr. Všeobecné lékařství, 2. ročník - letní semestr


Poslední změna: 11. 5. 2017
 

Část 1: Obecná biochemie a metabolizmus

 1. Mechanizmy enzymové katalýzy, funkce enzymů, mechanizmy regulace.
  Enzymové třídy - příklady.
   
 2. Enzymová kinetika, rovnice Michaelise a Mentenové, saturační křivka enzymů,typy enzymové inhibice.
   
 3. Vitaminy jako prekurzory koenzymů.Struktura, funkce a metabolizmus vitaminů.
  Poruchy vyvolané nedostatkem vitaminů.
   
 4. Glykolýza, mechanizmy anaerobní a aerobní přeměny glukózy, mechanizmy tvorby a bilance ATP. Spojení glykolýzy s jinými metabolickými dráhami, regulace glykolýzy.
   
 5. Glukoneogeneze, význam pro metabolizmus, mechanizmy regulace glukoneogeneze. Glykogen.
   
 6. Pentózofosfátová dráha, mechanizmy přeměny cukerných molekul, důležitost pentózofosfátové dráhy pro buněčné aktivity.
   
 7. Struktura sacharidů. Metabolizmus glykogenu, syntéza a degradace, regulace metabolických drah.
   
 8. Struktura monosacharidů. Metabolizmus fruktózy a galaktózy, enzymatické poruchy.
   
 9. Citrátový cyklus, produkce redukovaných koenzymů pro respirační řetězec, vstup a výstup substrátů z/do této metabolické dráhy. Koenzym A. Anaplerotické reakce citrátového cyklu.
   
 10. Gibbsova energie. Bioenergetika, základy termodynamiky, role ATP v ukládání a přeměně chemické energie.
   
 11. Oxidační fosforylace, respirační řetězec, Mitchellova chemiosmotická teorie, mechanizmus syntézy ATP - protonový gradient. Odpojovače oxidační fosforylace.
   
 12. Biosyntéza a metabolizmus cholesterolu, regulační mechanizmy. Struktura steroidů.
   
 13. Složení lipoproteinových komplexů, transport cholesterolu. Elektroforéza lipoproteinů. Význam lipoproteinů pro medicínu.
   
 14. Nukleové kyseliny. Metabolizmus nukleotidů, syntéza a degradace purinových a pyrimidinových nukleotidů. Regulace biosyntézy purinových a pyrimidinových heterocyklů.
   
 15. Metabolizmus železa. Syntéza a degradace hemu. Bilirubin a hyperbilirubinémie. Diferenciální diagnostika hyperbilirubinémií.
   
 16. Struktura a metabolizmus aminokyselin, biosyntéza a odbourávání. Protonační rovnováhy aminokyselin. Glukogenní a ketogenní aminokyseliny. Zapojení aminokyselin do metabolizmu.
   
 17. Konverze aminokyselin na specializované produkty. Transaminázy.
  Vitaminy skupiny B.
   
 18. Močovinový cyklus, transport dusíku mezi tkáněmi a jeho vylučování. Toxicita amoniaku.
   
 19. Struktura mastných kyselin a triacylglycerolů. Esenciální mastné kyseliny.Nenasycené mastné kyseliny. Biosyntéza mastných kyselin. Vztah mastných kyselin k dalším metabolickým dráhám.
   
 20. β-oxidace mastných kyselin v mitochondriích a peroxizomech. Energetická bilance β-oxidace a zapojení do metabolizmu. Elongázy a desaturázy.
   
 21. Struktura acylglycerolů a sfingolipidů. Metabolizmus acylglycerolů a sfingolipidů. Transportní formy triacylglycerolů.
   
 22. Struktura sacharidů. Hlavní metabolické dráhy sacharidů. Regulace sacharidového metabolizmu, klíčové enzymy. Principy hormonální regulace sacharidového metabolizmu.
   
 23. Struktura, typy a funkce lipidů. Regulace lipidového metabolizmu, klíčové enzymy. Principy hormonální regulace lipidového metabolizmu.
   
 24. Primární, sekundární, terciární a kvartérní struktura proteinů. Biosyntéza a degradace proteinů, iniciace, elongace a terminální fáze proteosyntézy. Proteázy a jejich klasifikace, proteazom.
   
 25. Buněčné kompartmenty. Subcelulární kompartmentace metabolizmu, organely jako místa specifických metabolických drah.
   
 26. Biologicky důležité minerály a stopové prvky. Biochemický význam zachování iontové rovnováhy.
   
 27. Glykoproteiny, struktura, cukerné komponenty, biologická funkce. Muciny a jejich biologická role. Krevní skupiny.
   
 28. Biochemické mechanizmy buněčné signalizace. První a druzí poslové. Struktura a funkce membránových receptorů. Struktura signálních molekul.
   
 29. Proteinkináza aktivovaná AMP. Význam v metabolizmu a regulace.
   
 30. Aplikace analytických metod v biochemii, požadavky na ideální metodu + její volba. Spektrofotometrie, potenciometrie, chromatografie, elektroforéza.
   

Část 2: Funkční biochemie

 1. Biochemie krevních elementů. Koagulace a fibrinolýza, mechanizmy tvorby fibrinu a role proteinázové kaskády, regulační mechanizmy, biochemie fibrinolýzy. Vitamin K.
 2. Proteiny krevní plazmy, jejich funkce a klasifikace. Elektroforéza proteinů krevní plazmy.
 3. Metabolizmus erytrocytů, zvláštnosti v metabolizmu erytrocytů, různé druhy Hb – fetální Hb a patologické formy. Bohrův efekt. Saturační křivka hemoglobinu a myoglobinu.
 4. Metabolizmus leukocytů a trombocytů, role NADPH oxidázy a obrana proti bakteriální infekci. Zánět. Metabolizmus kyseliny arachidonové.
 5. Biochemie imunitního systému, vrozená a adaptivní imunita. Struktura imunoglobulinů. Autoimunitní procesy. Základní principy imunochemických metod.
 6. Biochemie srdce, energetický metabolizmus myokardu. Biochemické markery hypoxického poškození myokardu. Ischemie myokardu. Akutní koronární syndrom a infarkt myokardu.
 7. Biochemie plic, surfaktant a jeho funkce. Proteázy a antiproteázy. Biochemická podstata pneumokonióz a emfyzému. Toxicita kyslíku.
 8. Proteiny extracelulární matrix, role kolagenu, elastinu, proteoglykanů a jiných proteinů extracelulární matrix, syntéza a degradace. Klinicko-biochemické markery odbourávání extracelulární matrix. Úloha vitaminu C.
 9. Biochemie kůže, složení a funkce kůže, tvorba potu, melanogeneze. UV záření a fotochemické reakce. Fototoxicita porfyrinů a bilirubinu.
 10. Biochemie kosti, základní složky kosti, funkce osteoblastů a osteoklastů. Hormonální regulace hladiny vápníku v kostech. Osteoporóza.
 11. Úloha tukové tkáně v absorpčním a postabsorpčním stavu,hormonální regulace.Energetická zásoba,produkce tepla,odpojovače ox.fosforylace.
 12. Biochemie svalové kontrakce, kontraktilní proteiny, molekulární aspekty kontrakce. Funkce myoglobinu v biochemii svalu. Energetické substráty svalu. Rigor mortis.
 13. Biochemie ledvin, metabolické dráhy probíhající v ledvinách, tvorba moče. Patologické komponenty moče.
 14. Biochemie GIT, enzymatické systémy trávicího traktu. Vstřebávání vitaminů.
 15. Biochemie jater, jejich úloha v metabolizmu, jako zásobního orgánu, v detoxifikaci a vylučování látek.
 16. Biosyntéza a biochemie neurotransmiterů (acetylcholin, GABA, glutamát, katecholaminy, serotonin, dopamin), přenos signálu na synapsích. Aminokyseliny jako prekurzory neurotransmiterů.
 17. pH a acidobazické rovnováhy. Metabolizmus vody. Principy acidobazických regulací, úloha biologických pufrů. Hendersonova a Hasselbalchova rovnice.
 18. Význam vápníku v metabolizmu. Intracelulární signalizace vápníkem. Kost. Regulace metabolizmu vápníku. Osteoporóza. Vitamin D.
 19. Struktura, funkce a biochemie hormonů odvozených od aminokyselin a proteinů. Zapojení do metabolizmu a význam.
 20. Struktura, funkce a biochemie steroidních hormonů. Syntéza prekurzoru – cholesterolu. Zapojení do metabolizmu a význam.
 21. Struktura, funkce a biochemie tyroidních hormonů. Hypotyroidizmus a hypertyroidizmus. Metabolizmus jódu.
 22. Struktura a biochemický význam eikosanoidů. Patobiochemie aterosklerózy, význam NADPH oxidázy a NO syntázy. Transport lipoproteinů a aterogeneze.
 23. Biochemie výživy a regulace příjmu potravy.
 24. Mechanizmus vidění, biochemie přenosu signálu do mozku. Vitamin A.
 25. Hormonální regulace glykémie, oGTT. Biochemické aspekty diabetu. Hypoglykémie. Dlouhodobý vliv diabetu na organizmus. Metabolizmus oka.
 26. Acidobazická rovnováha. Mechanizmy kompenzace acidózy a alkalózy. Úloha plic, ledvin a jater v regulaci acidobazické rovnováhy. Astrup.
 27. Toxikologie a xenobiochemie. Reakce I. a II. fáze detoxikace. Metabolizmus etanolu. Metabolické důsledky nadměrného příjmu etanolu.
 28. Propojení metabolických drah v různých orgánech, odpověď organizmu na hladovění. Cyklus Coriových.
 29. Biochemie volných radikálů, oxidačního stresu a stárnutí. Mitochondrie a mitochondriální choroby.
   

Celkový počet otázek: 59

Výběr náhodné otázky