Histologie a embryologie - Mgr. Všeobecné lékařství, 1. ročník - letní semestr


Poslední změna: 7. 9. 2015
 

Tyto otázky jsou podkladem testových otázek závěrečné zkoušky.
 

Cytologie a obecná histologie

 1. Buňka a její součásti
 2. Buněčná membrána
 3. Mitochondrie
 4. Ribosomy
 5. Granulární endoplasmatické retikulum
 6. Hladké endoplasmatické retikulum
 7. Golgiho komplex
 8. Lysosomy a peroxisomy
 9. Mikrotubuly
 10. Centriol
 11. Cytoplasmatická filamenta
 12. Cytoplasmatické inkluse
 13. Jádro buněčné
 14. Epitelová tkáň - obecná charakteristika
 15. Specializace laterálních stěn epitelových buněk
 16. Specializace apikálních povrchů epitelových buněk
 17. Ciliární aparát
 18. Specializace basálních povrchů epitelových buněk
 19. Basální lamina - basální membrána
 20. Klasifikace jednotlivých typů epitelové tkáně
 21. Epitel žlázový
 22. Klasifikace žláz
 23. Morfologická charakteristika buněk syntetizujících proteiny
 24. Morfologická charakteristika buněk secernujících hlen
 25. Morfologická charakteristika buněk secernujících steroidní látky
 26. Morfologická charakteristika buněk secernujících polypeptidy nebo biogenní aminy
 27. Morfologická charakteristika buněk transportujících ionty
 28. Tkáň pojivová - obecná charakteristika
 29. Vazivo - základní struktura
 30. Vazivo - typy vaziva
 31. Chrupavka obecná charakteristika
 32. Chrupavka typy chrupavek a jejich struktura
 33. Kost - základní součásti kostní tkáně
 34. Typy kostní tkáně a spoje kostrové
 35. Vývoj kostní tkáně
 36. Tkáň nervová neurony
 37. Synapse
 38. Neuroglie
 39. Myelinizace
 40. Tkáň svalová obecná charakteristika, typy svalové tkáně, regenerace
 41. Příčně pruhovaná svalová tkáň kosterní
 42. Příčně pruhovaná svalová tkáň srdeční
 43. Hladká svalová tkáň
 44. Mechanizmus svalové kontrakce
 45. Motorická ploténka, přenos impulsu pro svalovou kontrakci
 46. Erytrocyty
 47. Leukocyty - granulocyty
 48. Leukocyty - agranulocyty
 49. Trombocyty
 50. Vývoj erytrocytů
 51. Vývoj granulocytů
 52. Vývoj agranulocytů a destiček
   

Histologické techniky

 1. Parafínová technika zpracování vzorků
 2. Pryskyřicová technika zpracování vzorků
 3. Zmrazovací technika zpracování vzorků
 4. Přehled zobrazovacích přístrojů pro světelnou mikroskopii, principy jejich funkce
 5. Přehled zobrazovacích přístrojů pro elektronovou mikroskopii, principy jejich funkce
 6. Přístroje pro získání preparátů pro světelnou i elektronovou mikroskopii, jejich funkce
 7. Principy přehledného a speciálního barvení preparátů
 8. Principy kontrastování preparátů pro elektronovou mikroskopii
 9. Principy konvenční histochemie ve světelné mikroskopii
 10. Principy enzymové histochemie a zymografie in situ
 11. Principy lektinové histochemie, panely lektinů
 12. Principy imunohistochemie
 13. Principy vizualizačních systémů pro lektinovou histochemii a imunohistochemii
 14. Použití konvenční, enzymové a lektinové histochemie a imunohistochemie v elektronové mikroskopii
 15. Principy in situ hybridizace v mikroskopii
 16. Principy mikroskopie atomárních sil (AFM)
   

Mikroskopická anatomie

 1. Obecná stavba cév
 2. Kapiláry
 3. Artérie
 4. Vény a lymfatické cévy
 5. Srdce
 6. Obecná struktura lymfatických orgánů, jejich klasifikace a buňky, které funkčně k lymfatickému systému patří
 7. Brzlík
 8. Lymfatická uzlina
 9. Slezina
 10. Částečně opouzdřené a neopouzdřené lymfatické orgány
 11. Horní cesty dýchací a larynx
 12. Dolní cesty dýchací
 13. Respirační oddíl dýchacího systému
 14. Morfologická podstata úpravy vdechovaného vzduchu
 15. Obecná stavba trávící trubice
 16. Dutina ústní
 17. Jazyk
 18. Pharynx a jícen
 19. Zuby
 20. Žaludek
 21. Tenké střevo – duodenum
 22. Tenké střevo – jejunum a ileum
 23. Tlusté střevo
 24. Slinné žlázy
 25. Pankreas
 26. Játra základní stavební plán, hepatocyty
 27. Žlučové vývody intra- i extrahepatální, žlučník
 28. Ledvina - základní stavební plán, corpusculum renis
 29. Ledvina – ledvinné kanálky
 30. Vývodné cesty močové
 31. Varle
 32. Mužské vývodné cesty pohlavní
 33. Přídatné mužské pohlavní žlázy
 34. Penis
 35. Vaječník - oogeneze, ovariální folikuly, ovulace
 36. Vaječník - corpus luteum
 37. Vejcovod
 38. Děloha
 39. Cyklické změny endometria v průběhu menstruačního cyklu
 40. Vagina a vulva
 41. Hypofýza
 42. Epifýza
 43. Štítná žláza
 44. Příštítná žláza
 45. Nadledvina
 46. Mícha
 47. Mozeček
 48. Koncový mozek
 49. Obaly mozkomíšní
 50. Periferní nervy
 51. Ganglia nervová
 52. Kůže
 53. Vlasy a nehty
 54. Kožní žlázy
 55. Mléčná žláza
 56. Receptory - jejich klasifikace a receptory, které mají vztah k somatické a viscerální citlivosti
 57. Proprioceptory
 58. Čichové receptory
 59. Chuťové receptory
 60. Oko - tunica fibrosa a tunica vasculosa
 61. Oko - tunica nervosa
 62. Refrakční a akcesorní struktury oka
 63. Ucho zevní a střední
 64. Ucho vnitřní
   

Embryologie

 1. Fertilizace a rýhování vajíčka
 2. Blastocysta a její implantace
 3. Dvouvrstevný zárodečný terčík, amniový a žloutkový váček
 4. Trojvrstevný zárodečný terčík
 5. Etapy vývoje embrya a plodu a jejich morfologické projevy
 6. Plodové obaly a pupečník, placenta
 7. Diferenciace intraembryonálního mezodermu
 8. Notogeneze, vertebrospinální osa embrya
 9. Vývoj kostry: hlava a axiální skelet
 10. Vývoj končetin
 11. Vývoj svalového systému
 12. Primitivní krevní oběh, vývoj krvetvorby
 13. Vývoj srdce – srdeční trubice a klička
 14. Vývoj srdce – septace síní, komor a výtokového oddílu
 15. Aortální oblouky a vývoj artérií
 16. Sinus venosus a vývoj žil
 17. Fetální krevní oběh a změny po porodu
 18. Žaberní oblouky
 19. Vývoj obličeje
 20. Vývoj ústní a nosní dutiny
 21. Vývoj zubů
 22. Vývoj primitivního střeva a jeho segmentace
 23. Vývoj primitivního faryngu, branchiogenní orgány
 24. Vývoj jazyka
 25. Vývoj kaudální části předního střeva
 26. Vývoj středního a zadního střeva
 27. Vývoj jater
 28. Vývoj pankreatu
 29. Vývoj laryngu a trachey
 30. Vývoj plic a změny v plicích při narození
 31. Vývoj coelomu, perikardové, pleurální a peritoneální dutiny
 32. Vývoj bránice
 33. Vývoj ledvin a ureterů
 34. Vývoj rekta, močového měchýře a urethry
 35. Vývoj gonád a diferenciace pohlaví
 36. Vývoj ženských vývodných cest pohlavních a zevního genitálu
 37. Vývoj mužských vývodných cest pohlavních a zevního genitálu
 38. Vývoj kůže a kožních adnex
 39. Vývoj nervové trubice, histogeneze nervové tkáně
 40. Vývoj míchy a spinálních ganglií
 41. Vývoj mozku – časná diferenciace a organizace nervové tkáně
 42. Vývoj mozku – deriváty 2. a 3. primárního mozkového váčku
 43. Vývoj mozku – deriváty 1. primárního mozkového váčku
 44. Vývoj endokrinních žláz
 45. Vývoj oka
 46. Vývoj ucha
 47. Vývoj čichového ústrojí
   

Vývojová biologie

 1. Využití vývojové biologie v medicíně
 2. Diferencovaná genová exprese a její regulace
 3. Transkripční faktory a genová exprese
 4. Regulace genové exprese pomocí metylace DNA
 5. Regulace genové exprese pomocí acetylace nukleozomů
 6. Systémy buněčné signalizace ve vývoji
 7. Receptory
 8. Funkce cytoskeletu ve vývoji a molekuly buněčné adheze
 9. Homeotické selektorové geny - charakteristika jejich funkce u bezobratlých a obratlovců
 10. Geny párového uspořádání (geny rodiny PAX)
 11. Indukující faktory - morfogeny
 12. Holoprozencefalie a její molekulární podstata; geny Sonic hedgehog
 13. Apoptóza, morfologické aspekty programované buněčné smrti
 14. Regulace apoptózy; fáze programované buněčné smrti; gen TP53 a programovaná buněčná smrt
 15. Modely programované buněčné smrti
 16. Kaspázy
 17. Mitochondrie v apoptóze
 18. Funkce buněčné smrti v prenatálním období vývoje
 19. Neurodegenerativní choroby a programovaná buněčná smrt
 20. Klonování v medicíně; totipotence, pluripotence, multipotence, unipotence
 21. Tři cesty klonování
 22. Jaderné transplantace u živočichů
 23. Léčebné a reprodukční klonování
 24. Transgenní organizmy, knock-out, knock-in, savčí modely lidských chorob
 25. Preimplantační diagnostika
 26. Potíže a rizika klonování a etika klonování
 27. Biologie stárnutí; senescence
 28. Průměrná délka života; dlouhověkost a příčiny stárnutí
 29. Molekulární genetika stárnutí
 30. Charakteristika základních morfogenetických procesů
 31. Obecná strategie vývoje uspořádanosti (pattern formation) a epigenetický mechanismus vývoje
 32. Rozdíl mezi mozaikovými a regulačními embryi
 33. Maternální versus zygotické geny a jejich funkce
 34. Embryonální indukce a její realizace; poziční informace a její specifikace
 35. Definice pojmů teratologie, teratogeneze, teratogen a vývojové vady a odchylky a jejich příčiny
 36. Prenatální extinkce u člověka
 37. Základní principy teratogeneze ; kritická a sensitivní perioda (obecně cytotoxické versus specifické teratogeny)
 38. Projevy vývojové toxicity a jejich transformace; malformace, deformace, disrupce
 39. Mutageneze a teratogeneze - shody a rozdíly
 40. Fyzikální a chemické teratogeny
 41. Biologické teratogeny
 42. Vliv mateřského organismu na vývoj plodu
 43. Funkce kyseliny retinové ve vývoji
 44. Charakterizace kmenových buněk a jejich základní typy
 45. Význam a využití buněčné terapie; bezpečnostní opatření pro buněčnou terapii
 46. Genetická a pacemakerová teorie stárnutí
 47. Teorie volných radikálů
   

Celkový počet otázek: 226

Výběr náhodné otázky