Psychiatrie - Mgr. Všeobecné lékařství, 5. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 19. 9. 2016
 

A. Obecná psychiatrie

 1. Vývoj moderní psychiatrie
 2. Psychiatrická anamnéza, status psychicus praesens
 3. Formální (strukturální) poruchy myšlení
 4. Obsahové poruchy myšlení (bludy)
 5. Poruchy emotivity
 6. Poruchy paměti, amnesticko-konfabulatorní syndrom
 7. Poruchy vědomí – kvalitativní
 8. Poruchy vnímání
 9. Poruchy spánku
 10. Suicidální chování
 11. Katatonický syndrom
 12. Fobie, obsese, kompulze
 13. Mezinárodní klasifikace duševních poruch (10. revize) – kategorie duševních poruch
 14. Psychologické vyšetření v psychiatrii
 15. Nedobrovolná hospitalizace a léčba, právní postavení duševně nemocného
 16. Tricyklická antidepresiva, jejich nežádoucí účinky a toxicita
 17. Antidepresiva SSRI
 18. Duální antidepresiva – NaSSA, SNRI, NDRI
 19. Benzodiazepinová a nebenzodiazepinová anxiolytika
 20. Thymoprofylaktika (lithium, carbamazepin, valproát)
 21. Klasická antipsychotika, dělení, nežádoucí účinky
 22. Maligní neuroleptický syndrom
 23. Atypická antipsychotika
 24. Psychostimulancia a atomoxetin
 25. Inhibitory acetylcholinesterázy a jiná kognitiva
 26. Elektrokonvulzivní terapie
 27. Jiné biologické léčby v psychiatrii (rTMS, fototerapie aj.)
 28. Léčba deliria tremens
 29. Současné směry v psychoterapii
 30. Techniky psychoterapie (psychoter. rozhovor, psychodrama, hypnóza, relaxační techniky)
 31. Individuální a skupinová psychoterapie
 32. Rodinná terapie
 33. Specifika psychoterapie u dětí a adolescentů
   

B. Speciální psychiatrie (klinický obraz, léčba)

 1. Demence Alzheimerova typu
 2. Vaskulární demence
 3. Demence s Lewyho tělísky
 4. Závislost na alkoholu, akutní intoxikace alkoholem
 5. Abstinenční alkoholový syndrom a delirium tremens
 6. Závislost na psychoaktivních látkách – dělení, charakteristika
 7. Patologické hráčství
 8. Schizofrenie – diagnostická kritéria, pozitivní a negativní příznaky
 9. Schizofrenie paranoidní a simplexní
 10. Schizofrenie hebefrenní a katatonická
 11. Schizoafektivní porucha, trvalá porucha s bludy
 12. Bipolární afektivní porucha – manická fáze
 13. Bipolární afektivní porucha – depresivní fáze
 14. Periodická depresivní porucha
 15. Panická porucha
 16. Generalizovaná úzkostná porucha
 17. Obsedantně kompulzivní porucha
 18. Poruchy přizpůsobení
 19. Posttraumatická stressová porucha
 20. Konverzní poruchy
 21. Somatoformní poruchy a neurastenie
 22. Mentální anorexie
 23. Mentální bulimie
 24. Specifické poruchy osobnosti
 25. Sexuální dysfunkce
 26. Poruchy sexuální preference (parafilie)
 27. Mentální retardace
 28. Dětský autismus
 29. Aspergerův syndrom
 30. Porucha aktivity a pozornosti
 31. Hyperkinetická porucha chování
 32. Poruchy chování v dětství
 33. Separační úzkostná porucha v dětství
 34. Elektivní mutismus
 35. Reaktivní porucha příchylnosti v dětství, desinhibovaná příchylnost v dětství
 36. Neorganická enuréza
 37. Tikové poruchy
 38. Psychotická onemocnění v dětství
 39. Týrané a zneužívané dítě
   

Povinná (*) a doporučená (+) literatura:

PSYCHIATRIE (ZK):
* Hosák, L.: Psychiatrie a pedopsychiatrie (A)
+ Hort, V.: Dětská a adolescentní psychiatrie (A)
+ Hrdlička, M.: Demence a poruchy paměti (A)
+ Raboch, J.: Psychiatrie (A), (C)
+ Hrdlička, M.: Dětský autismus (C)
+ Kocourková, J.: Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání (B)
 

Celkový počet otázek: 72

Výběr náhodné otázky