Neurologie - Mgr. Všeobecné lékařství, 5. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 11. 10. 2012
 

A. Obecná neurologie

 1. PORUCHY VĚDOMÍ
  (definice, příznaky, hodnocení tíže (GCS), topická dg. apalický syndrom, mozková smrt)
   
 2. PORUCHY ŘEČI A DALŠÍCH SYMBOLICKÝCH FUNKCÍ

  (příznaky a topická dg. poruch fonace, artikulace, fatických, praktických a gnostických fcí)
   
 3. LOBÁRNÍ KORTIKÁLNÍ SYNDROMY

  (sy frontálního, parietálního, temporálního, okcipitálního laloku)
   
 4. SYMPTOMY POSTIŽENÍ HLAVOVÝCH NERVŮ

  (poruchy zrakové dráhy, okohybných nervů, trigeminu, centrální a periferní paréza n. facialis, vestibulocochlearis, postranního smíšeného systému, n. hypoglossus)
   
 5. SYNDROMY POSTIŽENÍ MOZKOVÉHO KMENE

  (internukleární oftalmoplegie, alternující kmenové syndromy, bulbární a pseudobulbární syndrom, poruchy řeči a polykání, atd.)
   
 6. DEMENCE A KOGNITIVNÍ PORUCHY

  (definice, projevy a klasifikace demence, příznaky dílčích kognitivních poruch, MCI)
   
 7. SYNDROMY POSTIŽENÍ MOTORICKÉHO SYSTÉMU

  (příznaky a topická dg.: centrální a periferní paréza, syndromy z postižení jednotlivých úrovní kortikospinální dráhy a periferního motoneuronu)
   
 8. EXTRAPYRAMIDOVÝ HYPOKINETICKÝ (PARKINSONSKÝ) SYNDROM

  (popis příznaků, patofysiologie, klasifikace příčin)
   
 9. HYPERKINETICKÉ EXTRAPYRAMIDOVÉ SYNDROMY

  (třes, chorea, dystonie, myoklonus, tiky - popis příznaků, patofysiologie, klasifikace příčin)
   
 10. SYNDROMY POSTIŽENÍ ZADNÍ JÁMY LEBNÍ A MOZEČKU

  (cerebelární syndrom, vestibulární syndromy, bulbární a pseudobulbární syndrom, syndrom koutu mostomozečkového)
   
 11. PORUCHY STOJE A CHŮZE

  (poruchy držení těla a stability stoje, základní projevy poruch chůze, anatomicko-klinická klasifikace)
   
 12. SYNDROM MENINGEÁLNÍ, SYNDROM NITROLEBNÍ HYPERTENZE, HYPOTENZE

  (klinické příznaky a zkoušky, likvorové a zobrazovací nálezy)
   
 13. SYNDROMY Z POSTIŽENÍ MÍCHY A MÍŠNÍCH KOŘENŮ

  (syndrom zadních, postranních provazců míšních, syringomyelický syndrom, postižení epikonu, konu a kaudy)
   
 14. SYNDROMY POSTIŽENÍ PERIFERNÍCH NERVŮ NA HORNÍ A DOLNÍ KONČETINĚ

  (projevy a klinické známky léze n. medianus, ulnaris, radialis, femoralis, ischiadicus, tibialis, peroneus)
   
 15. SENZITIVNÍ PORUCHY

  (poruchy povrchového a hlubokého čití, příznaky a topická dg. (např. u míšních lézí), Algické syndromy, bolest, dráhy bolesti a jejich poruchy)
   
 16. SVALOVÁ SLABOST: SYNDROMY A ZÁKLADNÍ DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA

  (myastenický, myopatický syndrom, dif. dg. s periferními a centrálními parézami)
   
 17. POMOCNÁ VYŠETŘENÍ V NEUROLOGII: ZOBRAZOVACÍ METODY

  (principy, indikace a základní nálezy nativních a kontrastních vyšetření rtg, CT a MR; SPECT a PET)
   
 18. POMOCNÁ VYŠETŘENÍ V NEUROLOGII: METODY KLINICKÉ NEUROFYSIOLOGIE

  (principy, indikace a základní nálezy EEG, EMG, evokovaných potenciálů)
   
 19. NEUROLOGICKÉ HYBNÉ SYNDROMY V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA

  (centrální hypotonický, hypertonický, cerebelární a extrapyramidový syndrom, význam včasné diagnózy)
   
 20. ZÁKLADNÍ MEZNÍKY PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE DÍTĚTE V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA,
  VÝVOJOVÁ RETARDACE A REGRES

  (mezníky normálního motorického a psychického vývoje dítěte v základních polohách, diferenciálně diagnostické rozvahy v případě zpomalení vývoje či jeho regresu)
   

B. Základní diferenciálně-diagnostické postupy u neurologických obtíží

 1. PORUCHA HYBNOSTI
 2. PORUCHA ŘEČI
 3. PORUCHA STOJE A/NEBO CHŮZE
 4. PORUCHA ČITÍ
 5. ZÁCHVAT
 6. PORUCHA VĚDOMÍ
 7. ZÁVRAŤ
 8. PORUCHA ZRAKU
 9. BOLEST HLAVY
 10. PORUCHA PAMĚTI
 11. ÚRAZ HLAVY
 12. BOLEST ZAD NEBO KRČNÍ PÁTEŘE
 13. PSYCHOMOTORICKÁ RETARDACE/REGRES
   

C. Speciální neurologie

 1. AKUTNÍ, PAROXYSMÁLNÍ A CHRONICKÉ PORUCHY VĚDOMÍ

  (klasifikace, diferenciální dg. příčin – epileptické a neepileptické záchvaty, intoxikace, metabolické poruchy)
   
 2. BOLESTI HLAVY, NEURALGIE, NEUROPATICKÁ BOLEST A JINÉ ALGICKÉ SYNDROMY

  (klinické projevy, dif. dg., pomocná vyšetření, akutní a chronická terapie, profylaxe)
   
 3. NITROLEBNÍ A MÍŠNÍ NÁDORY

  (primární, metastatické a paraneoplastické postižení – klinické projevy, dg. a dif. dg., zobrazovací nálezy, terapie)
   
 4. ZÁNĚTY MOZKU A MÍCHY

  (přehled a projevy neuroinfekčních onemocnění, meningitidy, encefalitidy a myelitidy, abscesy a parazitární postižení mozku a míchy, likvorové nálezy, terapie)
   
 5. ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY

  (klinické formy a jejich projevy, příčiny, zobrazovací nálezy, terapie, prevence, profylaxe)
   
 6. SPONTÁNNÍ SUBARACHNOIDÁLNÍ A MOZKOVÉ PARENCHYMOVÉ KRVÁCENÍ

  (klinické projevy, příčiny, zobrazovací nálezy, terapie)
   
 7. TRAUMATA KRANIOCEREBRÁLNÍ A MÍŠNÍ

  (komoce, kontuze, difúzní axonální postižení, epidurální a subdurální hematom; míšní léze – klinické obrazy, dif. dg., vyšetření, terapie)
   
 8. EPILEPSIE

  (klasifikace záchvatů a epileptických syndromů, diagnostika terapie)
   
 9. POLYRADIKULONEURITIDY A POLYNEUROPATIE AKUTNÍ A CHRONICKÉ

  (akutní a chronické autoimunitní neuritidy, metabolické a toxické neuropatie – klin. projevy, dif.dg., EMG, terapie)
   
 10. NERVOSVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ

  (myopatie, myastenie, myotonie, myositis, amyotrofická laterální skleróza – klin. projevy, dif.dg., EMG, terapie)
   
 11. ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA MOZKOMÍŠNÍ A DALŠÍ AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ CNS

  (klinické projevy, dg. a dif. dg., likvorové a zobrazovací nálezy, terapie, komplikace)
   
 12. NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ

  (anatomická klasifikace (kortikální, subkortikální, míšní, mozečková), genetika, patologie, klinické projevy)
   
 13. PARKINSONOVA NEMOC A PARKINSONSKÝ SYNDROM

  (klinické projevy, dg. a dif. dg., farmakol. testy a zobrazovací nálezy, terapie, komplikace)
   
 14. EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ S HYPERKINETICKÝMI PROJEVY

  (esenciální tremor a další příčiny třesu, Huntingtonova nemoc a další choreatická onemocnění, dystonické a myoklonické syndromy, Touretteův syndrom)
   
 15. ALZHEIMEROVA NEMOC A DALŠÍ DEMENCE

  (epidemiologie, nosologická klasifikace, patologie, diagnostika, terapie)
   
 16. KOŘENOVÉ SYNDROMY, PLEXOPATIE, MONONEUROPATIE, ÚŽINOVÉ SYNDROMY

  (periferní paréza n. facialis, kořenové syndromy horní a dolní končetiny, sy brachiálního a lumbosakrálního plexu, loketního, karpálního a tarzálního tunelu, …)
   
 17. VERTEBROGENNÍ SYNDROMY

  (algické syndromy, diskopatie, spondylogenní myelopatie, kořenové syndromy, diagnostika a terapie, komplikace)
   
 18. PORUCHY SPÁNKU

  (choroby s nadměrnou denní spavostí, s nekvalitním nočním spánkem a abnormální stavy během spánku)
   
 19. DĚTSKÁ MOZKOVÁ OBRNA

  (projevy, klasifikace, dif. dg., vyšetření, terapie)
   
 20. NEUROMETABOLICKÁ, NEURODEGENERATIVNÍ A NEUROGENETICKÁ ONEMOCNĚNÍ

  (obecný přehled, klasifikace, příklady onemocnění např. z oblasti lysosomálních, peroxisomálních a mitochondriálních poruch, možnosti vyšetření a léčby)
   
 21. NEUROVÝVOJOVÁ ONEMOCNĚNÍ

  (např. ADHD, autismus, věkově vázané epileptické encefalopatie - dif. dg., vyšetření, terapie)
   
 22. POSTIŽENÍ NERVOVÉHO SYSTÉMU U INTERNÍCH CHOROB

  (hypertenze, ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus, renálních a hepatálních poruch)
   
 23. VÝVOJOVÉ ANOMÁLIE NERVOVÉHO SYSTÉMU VČETNĚ FAKOMATÓZ

  (poruchy neurulace, tzv. prosencefalizace a histogenese)
   
 24. HYDROCEFALUS

  (etiologie, typy, dif. dg., vyšetření, terapie)
   

Celkový počet otázek: 57

Výběr náhodné otázky