Zobrazovací metody a nukleární medicína - Mgr. Všeobecné lékařství, 4. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 11. 12. 2015
 

 1. Zobrazovací metody – principy, rozdělení dle zdroje, detektoru, nároky na nemocného, rizika jednotlivých metod, digitální obraz – základní charakteristika, digitální radiografie – typy detektorů, možnosti zpracování obrazu, komunikace a archivace,
  rizika rtg vyšetření, ochrana proti radiaci
   
 2. Rentgenový přístroj, rentgenka, vlastnosti rtg záření, rentgenový film a jeho vlastnosti
  Skiagrafie a skiaskopie (fluoroskopie), princip zesílení rtg obrazu – popis zdroje, detektoru, radiační zátěže
   
 3. Kontrastní látky, reakce na jejich podání a léčba alergických reakcí
   
 4. Postup při popisu radiologického vyšetření, základní popisované struktury a formulace – radiologické názvosloví, formulace popisu periferních kostí, hrudníku, paranazálních dutin, sonografického vyšetření břicha, CT vyšetření mozku, hrudníku a břicha, MR mozku a páteře
   
 5. Angiografie (včetně DSA) – technika, popis metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace, základní anatomické struktury, diagnostické postupy
   
 6. Vaskulární intervenční radiologie - technika, popis metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace
   
 7. Nevaskulární intervenční radiologie - technika, popis metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace
   
 8. Neinvazivní zobrazení cév – technika, popis metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace, základní anatomické struktury
   
 9. Princip ultrasonografie, CT a MRI – technika, popis metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace
   
 10. Indikace k ultrasonografickému vyšetření břicha – technika, popis metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace, základní anatomické struktury
   
 11. Diagnostické zobrazování skeletu – technika, popis metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace, základní anatomické struktury
   
 12. Diagnostické zobrazování zlomenin – technika, popis metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury
   
 13. Diagnostické zobrazování zánětlivého postižení kostí a kloubů – indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury
   
 14. Diagnostické zobrazování expanzivních procesů skeletu – indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury
   
 15. Diagnostické zobrazování degenerativních změn kloubů – indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury
   
 16. Diagnostické zobrazování při onemocnění páteře včetně míchy – indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, základní anatomické struktury
   
 17. Zobrazovací metody v traumatologii – indikace jednotlivých zobrazovacích metod, jejich pořadí a význam
   
 18. Zobrazovací metody v neurologii včetně poranění CNS – indikace jednotlivých zobrazovacích metod, jejich pořadí a význam
   
 19. Zobrazovací diagnostika nádorů mozku a páteře – indikace jednotlivých zobrazovacích metod, jejich pořadí, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury mozku, lebky páteře a míchy
   
 20. Normální skiagrafický a CT obraz hrudníku a nitrohrudních orgánů, normální znění popisu, radiologický obraz nejčastějších patologických změn plic
   
 21. Rentgenový obraz zánětlivého postižení plic a jeho diferenciální diagnostika
   
 22. Zobrazovací diagnostika nádorů plic a pleury - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury
   
 23. Diagnostické zobrazování, tuberkulózy, pneumokonióz a plicní fibrózy - hlavní dg. znaky, základní nitrohrudní anatomické struktury
   
 24. Diagnostické zobrazování plicního emfyzému - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury plicního parenchymu
   
 25. Zobrazovací diagnostika traumatických změn hrudníku - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury hrudní stěny a plic
   
 26. Zobrazovací diagnostika expanzivních změn mediastina - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury
   
 27. Zobrazovací diagnostika vrozených anomálií plic a novorozeneckých pneumopatií, hlavní dg. znaky, základní anatomické nitrohrudní struktury a jejich odlišnosti v porovnání s dospělými
   
 28. Změny rtg obrazu u vrozených a získaných srdečních vad - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury srdce a velkých cév
   
 29. Zobrazovací diagnostika obstrukcí trávicí trubice - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury trávicí trubice a peritoneální dutiny
   
 30. Zobrazovací diagnostika perforace trávicí trubice - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury trávicí trubice a peritoneální dutiny
   
 31. Kontrastní vyšetření trávicí trubice – popis metodiky, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace, základní anatomické struktury trávicí trubice a peritoneální dutiny
   
 32. Vaskulární a nevaskulární metody intervenční radiologie u chorob trávicí trubice, základní anatomické struktury trávicí trubice a peritoneální dutiny
   
 33. Diagnostika a konzervativní léčba invaginace – indikace a kontraindikace, popis možných radiologických postupů, základní dg. znaky
   
 34. Zobrazovací diagnostika jater, žlučníku a žlučových cest - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury
   
 35. Zobrazovací diagnostika onemocnění retroperitonea – především pankreatu a nadledvin - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury retroperitonea
   
 36. Zobrazovací diagnostika akutních stavů břicha - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury trávicí trubice a peritoneální dutiny
   
 37. Zobrazovací diagnostika uropoetického systému - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury
   
 38. Zobrazovací metody v gynekologii a porodnictví - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury
   
 39. Zobrazovací diagnostika vrozených malformací anorektální a urogenitální oblasti - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury
   
 40. Intervenční radiologie u onemocnění jater a žlučových cest – indikace a kontraindikace, názvy a popis jednotlivých metod, popis postupů vyšetření, základní dg. znaky
   
 41. Zobrazovací metody onemocnění v ORL oblasti - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury v oblasti obličeje a krku
   
 42. Zobrazovací diagnostika prsů - senologie - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury, normální popis
   
 43. Zobrazovací diagnostika břišních expanzí - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní nitrobřišní anatomické struktury, peritoneální a retroperitoneální prostory
   
 44. Zvláštnosti diagnostického zobrazování dětského skeletu, dětské zlomeniny - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, anatomie malých kostí ruky a nohy
   
 45. Zobrazovací diagnostika akutních stavů hrudníku - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomie srdce a koronárních tepen
   

Nukleární medicína

 1. Nukleární kardiologie
 2. Význam radionuklidových vyšetření u nemocných s ICHS
 3. Perfuzní a ventilační scintigrafie plic
 4. Plicní embolie – význam metod NM
 5. Radionuklidová vyšetření v nefrourologii
 6. Význam dynamické scintigrafie ledvin při vyšetření nemocných s obstrukcí vývodných cest močových
 7. Význam statické scintigrafie ledvin při vyšetření nemocných s pyelonefritidou
 8. Vyšetření GIT metodami NM – princip, radiofarmaka, indikace
 9. Perfuzní SPECT mozku – princip, radiofarmaka, indikace
 10. Demence – úloha radionuklidových vyšetření (PET ligandy, vyšetření DAT)
 11. Scintigrafie skeletu – princip, radiofarmaka, indikace
 12. Diagnostika osteomyelitidy metodami NM
 13. Lokalizační diagnostika zánětů metodami NM
 14. PET, PET/CT – princip, radiofarmaka, indikace v onkologii
 15. Vyšetření sentinelových uzlin – princip, radiofarmaka, indikace
 16. Zobrazení a léčba neuroendokrinních tumorů metodami NM
 17. Radionuklidová vyšetření štítné žlázy a příštítných tělísek
 18. Terapie otevřenými zářiči – princip, radiofarmaka, indikace
   

Náplň písemného testu z radiační ochrany a technicko-fyzikálních základů NM:

 1. Druhy ionizujícího záření (dále jen IZ) používaného v NM: přímo a nepřímo ionizující záření, alfa, beta, gama, brzdné záření, anihilační záření
 2. Veličiny a jednotky charakterizující radionuklidy používané v NM – otevřené a uzavřené zdroje IZ, energie IZ a poločasy přeměn nejčastěji používaných radionuklidů v NM, aktivita, kontaminace zdroji IZ
 3. Biologické účinky záření na organizmus – stochastické a nestochastické účinky. Nemoc z ozáření – akutní a chronická
 4. Zdroje radionuklidů pro NM - jaderný reaktor, urychlovače, eluční generátory
 5. Detektory IZ používané v radiační ochraně v NM – scintilační, plynový, filmový , TL a OSL
 6. Detektory IZ používané v zobrazovací technice – detektory pro SPECT a PET
 7. Radiofarmaka - definice, lékové formy, požadavky na radiofarmaka
 8. Kategorie pracoviště nukleární medicíny (II. a III.), kontrolované pásmo – pravidla pro pobyt v kontrolovaném pásmu
 9. Možnosti radiační ochrany pracovníků NM – limity ozáření, ochranné pomůcky
 10. Možnosti radiační ochrany pacientů na NM při diagnostických a terapeutických aplikacích radionuklidů – význam směrných hodnot, celotělové dávky a dávky na kritické orgány
 11. Principy zobrazovací techniky – scintilační (gama) kamera, SPECT kamera, PET kamera, hybridní kamery SPECT/CT, PET/CT
 12. Principy scintigrafie - statické, dynamické, tomografie
   

Celkový počet otázek: 75

Výběr náhodné otázky