Zobrazovací metody a nukleární medicína - Mgr. Všeobecné lékařství, 4. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 18. 12. 2018
 

 1. Ionizující záření, měření dávek, účinky ionizujícího záření
 2. Ochrana proti ionizujícímu záření, rizika RTG záření, limity ozáření
 3. Zobrazování gravidních pacientek, pediatrických pacientů - odlišnosti diagnostického algoritmu s ohledem na rizika ionizujícího záření, kontrastních látek
 4. RTG přístroj, hlavní součásti, popis funkce
 5. Skiaskopie, klasická a DSA angiografie - popis přístroje, metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace
 6. Výpočetní tomogafie popis přístroje, metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace
 7. Ultrasonografie - popis přístroje, metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace
 8. Magnetická rezonance - popis přístroje, metodiky vyšetření, přípravy nemocného, hlavní indikace a kontraindikace
 9. MR kombatibilní a nekompatibilní implantáty, bezpečnost MR provozu
 10. Zobrazování prsů - mamografie, UZ, MRI, mammografický screening
 11. Zobrazovací metody u ICHS - indikace, kontraindikace, výhody a limitace jednotlivých metod, obraz srdečního selhání na rtg hrudníku
 12. Zobrazovací metody u chlopenních vad - výhody a limitace jednotlivých zobrazovacích metod, rtg hrudníku u aortální stenózy, mitrální stenózy a mitrální regurgitace
 13. Diferenciální diagnostika rozšířeného srdečního stínu - jednotlivé patologické stavy, možnosti zobrazovacích metod při diferenciální diagnostice
 14. Vrozené srdeční vady - výhody a nevýhody jednotlivých zobrazovacích metod, rtg obraz u některých vrozených vad - defekt síňového septa, defekt komorového septa, koarktace aorty, Fallotova tetralogie
 15. Neinvazivní zobrazování cév - indikace, kontraindikace, výhody a limitace jednotlivých metod
 16. Zobrazování zánětlivého postižení plic a jeho diferenciální diagnostika
 17. Zobrazování nádorů plic a pleury - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky
 18. Zobrazování interstitálních plicních onemocnění
 19. Diagnostické zobrazování plicního emfyzému - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury plicního parenchymu
 20. Zobrazovací diagnostika traumatických změn hrudníku - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury hrudní stěny a plic
 21. Zobrazovací diagnostika expanzivních změn mediastina - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, hlavní dg. znaky, základní anatomické struktury
 22. Akutní stavy hrudníku - diff. dg. , diagnostický přístup
 23. Vaskulární a nevaskulárni intervence v oblasti hrudníku
 24. Zobrazování obstrukcí trávicí trubice
 25. Zobrazování perforace trávicí trubice
 26. Vaskulární a nevaskulární metody intervenční radiologie u chorob trávicí trubice
 27. Diagnostika a konzervativní léčba invaginace – indikace a kontraindikace, popis možných radiologických postupů
 28. Zobrazovací diagnostika jater, žlučníku a žlučových cest - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod
 29. Zobrazovací diagnostika onemocnění retroperitonea – především pankreatu a nadledvin - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod
 30. Zobrazovací diagnostika akutních stavů břicha - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod
 31. Intervenční radiologie u onemocnění jater a žlučových cest – indikace a kontraindikace, názvy a popis jednotlivých metod, popis postupů vyšetření, základní dg. znaky
 32. Zobrazovací metody v gynekologii a porodnictví
 33. Zobrazovací metody onemocnění v ORL oblasti
 34. Vaskulární intervenční radiologie - příprava nemocného, kontraindikace, možnosti terapie (dilatace, stent, stentgraft, embolizace)
 35. Nevaskulární intervenční radiologie (technika, indikace a kontraindikace jednotlivých výkonů - biopsie, drenáž, periradikulární terapie)
 36. Přímá invazivní angiografie
 37. Diagnostické zobrazování skeletu
 38. Diagnostické zobrazování zlomenin
 39. Diagnostické zobrazování zánětlivého postižení kostí a kloubů
 40. Diagnostické zobrazování expanzivních procesů skeletu
 41. Diagnostické zobrazování degenerativních změn kloubů
 42. Diagnostické zobrazování při onemocnění páteře včetně míchy – indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod, základní anatomické struktury
 43. Ischemické a krvácivé CMP
 44. Traumatické postižení CNS
 45. Zobrazovací diagnostika nádorů mozku a páteře
 46. Neurointervence- možnosti revaskularizace, terapie ICMP, malformací a aneurysmat
 47. Zobrazování gastrointestinálního traktu u dětí (invaginace, appendicitis, volvulus, pylorostenóza, obstrukce GIT u novorozenců)
 48. Zobrazování dětského skeletu (dětské zlomeniny, specifika zobrazení traumatu hlavy a krku u dětí)
 49. Základy prenatální diagnostiky, diagnostika vrozených anomálií plic a novorozeneckých pneumopatií
 50. Zobrazovací diagnostika uropoetického systému - indikace a omezení jednotlivých zobrazovacích metod
   

Nukleární medicína

 1. Nukleární kardiologie
 2. Význam radionuklidových vyšetření u nemocných s ICHS
 3. Perfuzní a ventilační scintigrafie plic
 4. Plicní embolie – význam metod NM
 5. Radionuklidová vyšetření v nefrourologii
 6. Význam dynamické scintigrafie ledvin při vyšetření nemocných s obstrukcí vývodných cest močových
 7. Význam statické scintigrafie ledvin při vyšetření nemocných s pyelonefritidou
 8. Vyšetření GIT metodami NM – princip, radiofarmaka, indikace
 9. Perfuzní SPECT mozku – princip, radiofarmaka, indikace
 10. Demence – úloha radionuklidových vyšetření (PET ligandy, vyšetření DAT)
 11. Scintigrafie skeletu – princip, radiofarmaka, indikace
 12. Diagnostika osteomyelitidy metodami NM
 13. Lokalizační diagnostika zánětů metodami NM
 14. PET, PET/CT – princip, radiofarmaka, indikace v onkologii
 15. Vyšetření sentinelových uzlin – princip, radiofarmaka, indikace
 16. Zobrazení a léčba neuroendokrinních tumorů metodami NM
 17. Radionuklidová vyšetření štítné žlázy a příštítných tělísek
 18. Terapie otevřenými zářiči – princip, radiofarmaka, indikace
   

Náplň písemného testu z radiační ochrany a technicko-fyzikálních základů NM:

 1. Druhy ionizujícího záření (dále jen IZ) používaného v NM: přímo a nepřímo ionizující záření, alfa, beta, gama, brzdné záření, anihilační záření
 2. Veličiny a jednotky charakterizující radionuklidy používané v NM – otevřené a uzavřené zdroje IZ, energie IZ a poločasy přeměn nejčastěji používaných radionuklidů v NM, aktivita, kontaminace zdroji IZ
 3. Biologické účinky záření na organizmus – stochastické a nestochastické účinky. Nemoc z ozáření – akutní a chronická
 4. Zdroje radionuklidů pro NM - jaderný reaktor, urychlovače, eluční generátory
 5. Detektory IZ používané v radiační ochraně v NM – scintilační, plynový, filmový , TL a OSL
 6. Detektory IZ používané v zobrazovací technice – detektory pro SPECT a PET
 7. Radiofarmaka - definice, lékové formy, požadavky na radiofarmaka
 8. Kategorie pracoviště nukleární medicíny (II. a III.), kontrolované pásmo – pravidla pro pobyt v kontrolovaném pásmu
 9. Možnosti radiační ochrany pracovníků NM – limity ozáření, ochranné pomůcky
 10. Možnosti radiační ochrany pacientů na NM při diagnostických a terapeutických aplikacích radionuklidů – význam směrných hodnot, celotělové dávky a dávky na kritické orgány
 11. Principy zobrazovací techniky – scintilační (gama) kamera, SPECT kamera, PET kamera, hybridní kamery SPECT/CT, PET/CT
 12. Principy scintigrafie - statické, dynamické, tomografie
   

Celkový počet otázek: 80

Výběr náhodné otázky