Veřejné zdravotnictví - Mgr. Všeobecné lékařství, 4. ročník - bloková výuka


Poslední změna: 18. 9. 2018
 

Otázky ke Státní závěrečné zkoušce z předmětu Veřejné zdravotnictví
 

a) Organizace zdravotní péče a sociální lékařství

 1. Zdraví, nemoc, determinanty zdraví a možnosti jejich ovlivňování
 2. Zásady a metody péče o zdraví, prevence, podpora zdraví
 3. Národní program péče o zdraví ČR
 4. Mezinárodní organizace zabývající se péčí o zdraví (WHO, UNICEF, Mezinárodní hnutí ČK)
 5. Metody studia zdravotního stavu obyvatelstva – formy rutinní zdravotnické statistiky, výběrová šetření
 6. Složení obyvatelstva, populační procesy a jejich ukazatelé (porodnost, úmrtnost, přirozený přírůstek, sňatečnost, rozvodovost) – vývoj a mezinárodní srovnání
 7. Ukazatelé zdravotního stavu obyvatelstva v ČR (střední délka života, úmrtnost a specifické úmrtnosti) – příčiny, vývoj, mezinárodní srovnání
 8. Národní zdravotní informační systém, nemoci podléhající povinnému hlášení, registry, Mezinárodní klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti
 9. Sociálně-pediatrické problémy v jednotlivých obdobích dětského věku
 10. Úmluva o právech dítěte, potřeby a práva dítěte, poskytování zdravotních služeb nezletilým osobám, souhlas zákonných zástupců
 11. Komplexní péče v dětském věku – preventivní prohlídky a dispenzární péče, rizikové a ohrožené dítě
 12. Problematika násilí páchaného na dítěti, CAN syndrom
 13. Sociálně-právní ochrana dětí, ústavní péče
 14. Náhradní rodinná péče
 15. Komplexní péče o děti s postižením – význam časné detekce, mezinárodní klasifikace postižení, typy zařízení
 16. Organizace péče o zdravotně postižené – dávky, služby, nadace, občanská sdružení, svépomocné skupiny, zaměstnávání osob se zdravotním postižením
 17. Zdravotní a sociální péče o seniory
 18. Zdravotní a sociální péče o osoby v terminální fázi života (domácí ošetřovatelská péče, hospicová péče, úloha praktického lékaře)
 19. Sociální pojištění v ČR
 20. Státní sociální podpora
 21. Sociální služby
 22. Posudková lékařská služba
 23. Druhy zdravotnických systémů
 24. Systém zdravotní péče v ČR, základní principy, financování
 25. Vzdělávání zdravotnických pracovníků (pregraduální, postgraduální)
 26. Kvalita zdravotní péče a metody jejího hodnocení
 27. Náležitá odborná úroveň (lex artis), vymezení, závaznost
 28. Právní odpovědnost lékaře a poskytovatele zdravotních služeb, druhy, předpoklady vzniku
 29. Povinná mlčenlivost ve zdravotnictví, rozsah, prolomení
 30. Informovaný souhlas pacienta s poskytováním zdravotních služeb, forma, náležitosti
 31. Sdělování informací bez souhlasu pacienta, podmínky, rozsah, oznamovací povinnost
 32. Odmítnutí poskytnutí zdravotních služeb pacientem, forma, náležitosti (negativní reverz, dříve vyslovené přání pacienta)
 33. Odmítnutí přijetí a ukončení péče o pacienta poskytovatelem zdravotních služeb, podmínky
 34. Práva a povinnosti pacientů v ČR
 35. Základní práva a povinnosti zdravotnických pracovníků, Česká lékařská komora
 36. Soustava poskytovatelů zdravotních služeb a podmínky poskytování zdravotních služeb
 37. Poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta, převzetí do ústavní péče, omezovací prostředky
 38. Postup při úmrtí a nakládání s tělem zemřelého, druhy pitev
 39. Vedení, nakládání a nahlížení do zdravotnické dokumentace, podmínky, omezení nahlížení, řešení stížností
 40. Pracovní poměr (pracovní smlouva, ukončení pracovního poměru, dohoda o pracovní činnosti a o provedení práce)
 41. Pracovní doba a doba odpočinku, dovolená, překážky v práci
 42. Pracovně lékařské služby, pracovní úrazy, nemoci z povolání, náhrady újmy
 43. Náplň a okruhy činnosti sociálního pracovníka ve zdravotnickém zařízení
   

b) Preventivní lékařství

 1. Hodnocení výživového stavu
 2. Typy výživových doporučení, druhy potravin
 3. Doporučené výživové dávky, stravovací režim
 4. Význam minerálů ve výživě, suplementace
 5. Význam stopových prvků ve výživě
 6. Vitamíny rozpustné ve vodě, suplementace
 7. Vitamíny rozpustné v tucích, suplementace
 8. Nové trendy ve výživě, funkční potraviny, obohacování potravin, geneticky modifikované potraviny
 9. Alternativní výživa, národní diety
 10. Nemoci s etiologickou účastí výživy
 11. Výživa v prevenci nemocí oběhové soustavy
 12. Poruchy výživového stavu
 13. Cizorodé látky v potravinách, kontaminace potravinového řetězce
 14. Problematika aditiv ve výživě
 15. Prevence alimentárních nákaz
 16. Požadavky na stravovací provozy
 17. Kuřáctví – problém zdravotní, ekonomický, sociální
 18. Léčba kuřácké závislosti
 19. Nedobrovolné kouření a jeho vliv na zdraví
 20. Abusus psychoaktivních látek
 21. Trendy ve výskytu nádorových onemocnění ve světě a u nás
 22. Rizikové faktory nádorových onemocněn, prevence
 23. Vývoj vnějších příčin nemocnosti a úmrtnosti v kontextu preventivní činnosti
 24. Pohybová aktivita v prevenci chorob hromadného výskytu neinfekční povahy
 25. Vliv znečištění prostředí na člověka a přírodu
 26. Globální problémy životního prostředí
 27. Stav životního prostředí v ČR a jeho dopad na zdraví
 28. Zdravotní problematika pitné vody, balená voda, pitný režim
 29. Hygienická problematika půdy, odpadů a odpadních vod
 30. Monitorování faktorů prostředí, biologický monitoring
 31. Cizorodé látky v životním prostředí – látky s pozdním účinkem
 32. Zátěž organismu prachem, zdravotní rizika
 33. Ionizující záření v životním a pracovním prostředí
 34. Fyzikální faktory prostředí; zdravotní problematika světla, osvětlení, zraková zátěž; mikroklima
 35. Fyzikální faktory prostředí; zdravotní problematika hluku a vibrací
 36. Neionizující záření v životním a pracovním prostředí; lasery
 37. Alergie a alergeny
 38. Nemoci z povolání, kategorizace prací, riziková pracoviště
 39. Pracovně-lékařská problematika v praxi praktického lékaře
 40. Hygiena zdravotnických zařízení
 41. Zdravotní rizika spojená s pobytem dětí ve školních a předškolních zařízeních
 42. Prevence úrazů a násilí v kontextu managementu úspěšného lékaře 21. století
 43. Znečištění vnitřního prostředí budov
   

Celkový počet otázek: 86

Výběr náhodné otázky