Neurologie - Bc. Fyzioterapie, 2. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 9. 1. 2013
 

 1. Poruchy vědomí
  definice, příznaky, hodnocení tíže (GCS), topická dg. apalický syndrom, mozková smrt
   
 2. Poruchy řeči a dalších symbolických funkcí
  příznaky a topická dg. poruch fonace, artikulace, fatických, praktických a gnostických fcí
   
 3. Lobární kortikální syndromy
  syndrom frontálního, parietálního, temporálního, okcipitálního laloku
   
 4. Symptomy postižení hlavových nervů
  poruchy zrakové dráhy, okohybných nervů, trigeminu, centrální a periferní paréza n. facialis, vestibulocochlearis, postranního smíšeného systému, n. hypoglossus
   
 5. Syndromy postižení mozkového kmene
  internukleární oftalmoplegie, alternující kmenové syndromy, bulbární a pseudobulbární syndrom, poruchy řeči a polykání, atd.
   
 6. Demence a kognitivní poruchy
  definice, projevy a klasifikace demence, příznaky dílčích kognitivních poruch, MCI
   
 7. Syndromy postižení motorického systému
  příznaky a topická dg.: centrální a periferní paréza, syndromy z postižení jednotlivých úrovní kortikospinální dráhy a periferního motoneuronu
   
 8. Poruchy stoje a chůze
  poruchy držení těla a stability stoje, základní projevy poruch chůze, anatomicko-klinická klasifikace
   
 9. Syndrom meningeální, syndrom nitrolební hypertenze, hypotenze
  klinické příznaky a zkoušky, likvorové a zobrazovací nálezy
   
 10. Syndromy z postižení míchy a míšních kořenů
  syndrom zadních, postranních provazců míšních, syringomyelický syndrom, postižení epikonu, konu a kaudy
   
 11. Syndromy postižení periferních nervů na horní a dolní končetině
  projevy a klinické známky léze n. medianus, ulnaris, radialis, femoralis, ischiadicus, tibialis, peroneus
   
 12. Senzitivní poruchy
  poruchy povrchového a hlubokého čití, příznaky a topická dg. (např. u míšních lézí), Algické syndromy, bolest, dráhy bolesti a jejich poruchy
   
 13. Svalová slabost: syndromy a základní diferenciální diagnostika
  myastenický, myopatický syndrom, diferenciální dg. s periferními a centrálními parézami
   
 14. Neurologické hybné syndromy v prvním roce života
  centrální hypotonický, hypertonický, cerebelární a extrapyramidový syndrom, význam včasné diagnózy
   
 15. Základní mezníky psychomotorického vývoje dítěte v prvním roce života,
  vývojová retardace a regres
  mezníky normálního motorického a psychického vývoje dítěte v základních polohách, diferenciálně diagnostické rozvahy v případě zpomalení vývoje či jeho regresu
   
 16. Bolesti hlavy, neuralgie, neuropatická bolest a jiné algické syndromy
  klinické projevy, dif. dg., pomocná vyšetření, akutní a chronická terapie, profylaxe
   
 17. Nitrolební a míšní nádory
  primární, metastatické a paraneoplastické postižení – klinické projevy, dg. a dif. dg., zobrazovací nálezy, terapie
   
 18. Záněty mozku a míchy
  přehled a projevy neuroinfekčních onemocnění, meningitidy, encefalitidy a myelitidy, abscesy a parazitární postižení mozku a míchy, likvorové nálezy, terapie
   
 19. Cévní mozkové příhody
  klinické formy a jejich projevy, příčiny, zobrazovací nálezy, terapie, prevence, profylaxe
   
 20. Traumata kraniocerebrální a míšní
  komoce, kontuze, difúzní axonální postižení, epidurální a subdurální hematom; míšní léze – klinické obrazy, dif. dg., vyšetření, terapie
   
 21. Epilepsie
  klasifikace záchvatů a epileptických syndromů, diagnostika terapie
   
 22. Polyradikuloneuritidy a polyneuropatie akutní a chronické
  akutní a chronické autoimunitní neuritidy, metabolické a toxické neuropatie – klin. projevy, dif.dg., EMG, terapie
   
 23. Nervosvalová onemocnění
  myopatie, myastenie, myotonie, myositis, amyotrofická laterální skleróza – klin. projevy, dif.dg., EMG, terapie
   
 24. Roztroušená skleróza mozkomíšní a další autoimunitní onemocnění CNS
  klinické projevy, dg. a dif. dg., likvorové a zobrazovací nálezy, terapie, komplikace
   
 25. Neurodegenerativní onemocnění
  anatomická klasifikace (kortikální, subkortikální, míšní, mozečková), genetika, patologie, klinické projevy
   
 26. Parkinsonova nemoc a parkinsonský syndrom a další extrapyramidová onemocnění
  klinické projevy, dg. a dif. dg., farmakol. testy a zobrazovací nálezy, terapie, komplikace. Eesenciální tremor a další příčiny třesu
   
 27. Kořenové syndromy, plexopatie, mononeuropatie, úžinové syndromy
  periferní paréza n. facialis, kořenové syndromy horní a dolní končetiny, sy brachiálního a lumbosakrálního plexu, loketního, karpálního a tarzálního tunelu aj.
   
 28. Vertebrogenní syndromy
  algické syndromy, diskopatie, spondylogenní myelopatie, kořenové syndromy, diagnostika a terapie, komplikace
   
 29. Dětská mozková obrna
  projevy, klasifikace, diferenciální diagnostika, vyšetření, terapie
   
 30. Neurometabolická, neurodegenerativní a neurogenetická onemocnění
  obecný přehled, klasifikace, příklady onemocnění např. z oblasti lysosomálních, peroxisomálních a mitochondriálních poruch, možnosti vyšetření a léčby
   
 31. Neurovývojová onemocnění
  např. ADHD, autismus, věkově vázané epileptické encefalopatie - dif. dg., vyšetření, terapie
   
 32. Postižení nervového systému u interních chorob
  hypertenze, ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus, renálních a hepatálních poruch
   
 33. Vývojové anomálie nervového systému včetně fakomatóz
  poruchy neurulace, tzv. prosencefalizace a histogenese
   

Celkový počet otázek: 33

Výběr náhodné otázky