Etika, sociologie a filozofie ve zdravotnictví - Bc. Fyzioterapie, 1. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 2. 9. 2013
 

Otázky z filozofie a etiky
 

Otázky z filosofie a etiky

 1. Čím se zabývá filosofie a etika a jaké jsou základní otázky a pojmy. Přirozený a teoretický postoj. Proč je filosofie a etika významná pro zdravotníky?
   
 2. Pojem morálky, mravnosti a etiky. Základní etické teorie. Charakter dobra
   
 3. Jak je definováno lidství? Jaké příklady pojetí člověka znáte - alespoň jeden příklad (1 autora). Co znamená, když se řekne "dvojí podstata nebo dvojí povaha člověka"? Lidská svoboda a omezenost.
   
 4. Vysvětlete pojmy deontologie a konsekvencionalismus a uveďte příklad ke kaýždému z nich.
   
 5. Vyjmenujte principy lékařské etiky podle Beauchampa a Childress a uveďte praktické aplikace
   
 6. Jaké znáte etické kodexy lékařů a sester, případně fyzioterapeutů a co jejich úlohou? Co odlišuje etický kodex od zákona? Jaké poselství má Hippokratova přísaha?
   
 7. Jaké jsou morální povinnosti a ctnosti zdravotníků? Vysvětlete význam svědomí přo provozování zdravotnických služeb.
   
 8. Jak rozumíme pojmu kvalita života? Jaké definice znáte? Jak je kvalita života sledována? Jaké jsou její základní dimenze?
   
 9. Vysvětlete pojem spravedlnosti. Uveďte dva principy Aristotelovské spravedlnosti a uvéďte různé příklady jejich aplikace v současné praxi
   
 10. Jaký je rozdíl mezi archaickým (tradičním) a moderním pojetím zdraví a nemoci? Jaké jsou hlavní psychické a sociální determinanty zdraví a nemoci. Uveďte salutogenní faktory Aarona Antonovského.
   
 11. Jak je ovlivněna etika a mravnost skutečností tzv. postmoderní společnosti? Definujte postmoderní společnost a uveďte důsledky, které má pro etiku a mravnost.
   
 12. Vysvětlete pojem medicinalizace moderního života. Odkdy hovoříme o tomto jevu, jaké má příčiny a důsledky, proveďte zhodnocení pozitivních a negativních aspektů.
   
 13. Jak probíhá stárnutí v moderní společnosti? Co znamená pojem demografické stárnutí? Jaké socio-ekonomické důsledky stárnutí má? Co znamená pojem ageismus?
   
 14. Vysvětlete pojem eutanázie, odlište jeho různé podoby a uveďte hlavní argumenty pro a proti eutanázii.
   
 15. Vysvětlete problematiku práv pacientů. Zhodnoťte morální a zákonnou dimenzi a uveďte klíčová práva pacientů, jež musí být respektována. Zdůvodněte, proč.
   
 16. Jak souvisí ekonomika se zdravotní péčí? K jakým konfliktům dochází při poskytování zdravotní péče a jak by měly být řešeny z pohledu etiky? Co znamenají explicitní a implicitní pravidla přidělování nákladné péče? Uveďte příklady.
   
 17. Jak charakterizujeme alternativní medicínu a jaké je její místo v současném zdravotnictví? Jaké motivy vedou k vyhledávání alternativních způsobů prevence a léčby?
   

ZS 2012/2013
 

Celkový počet otázek: 17

Výběr náhodné otázky