Biologie - Bc. Fyzioterapie, 1. ročník - zimní semestr


Poslední změna: 26. 11. 2014
 

Základní pravidla pro konání ústní závěrečné zkoušky:
1. Ke zkoušce budou připuštěni pouze studenti s již uděleným zápočtem.
2. Student je povinen se včas zaregistrovat na zkoušku prostřednictvím SIS Studenty
nezaregistrované přes SIS nelze zkoušet.
3. Student je povinen dostavit se ke zkoušce v určeném čase. Při předem
neomluveném pozdním příchodu se vystavuje riziku, že nebude zkoušen.
4. Student je povinen dostavit se ke zkoušce s platným výkazem o studiu – tj. indexem.
Studenti bez indexu nebudou zkoušeni.
5. Zkouška začíná vylosováním tří z výše uvedených otázek. Od této chvíle již není
možné zkoušku přerušit (např. odchodem studenta z místnosti). Po vylosování má
student čas minimálně 15 minut na písemnou přípravu odpovědí.
6. Při přípravě ani při ústních odpovědích nesmí student využívat žádných informačních
materiálů, ať už tištěných, psaných či elektronických. Mobilní telefony studentů musí
být během zkoušky vypnuté a uložené v zavazadlech. Nepřípustné je rovněž ústní
napovídání. Porušení těchto pravidel bude sankcionováno ukončením zkoušky a
klasifikací nevyhověl/nevyhověla. Závažnější případy pokusů o podvod budou
posuzovány disciplinární komisí 2. lékařské fakulty.
7. Při ústních odpovědích si student volí sám pořadí otázek, na které bude odpovídat.
8. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je nezbytné uspokojivě zodpovědět všechny otázky a
nedopustit se žádné zásadnější chyby nebo neznalosti. V případě, že by jakákoliv z
odpovědí nebo její část byla vyhodnocena jako nevyhovující, je celá zkouška rovněž
klasifikována jako nevyhovující.
9. Zkoušející má kdykoliv během zkoušky právo klást doplňující otázky.
10.V případě neúspěchu lze zkoušku dvakrát opakovat. Zkouška při druhém opravném
termínu probíhá v přítomnosti komise (zpravidla 2-3 pedagogů z Ústavu biologie a
lékařské genetiky a jednoho pedagoga z jiného ústavu 2.LF
 

 • Stavba a funkce molekul nukleových kyselin; objev struktury DNA
 • Proteiny a jejich struktura
 • Centrální dogma molekulární biologie; buněčná lokalizace jednotlivých procesů
 • Replikace DNA a proteiny, které se na ní podílejí
 • Transkripce a posttranskripční úpravy, alternativní sestřih
 • Translace a posttranslační úpravy a jejich lokalizace v buněčných strukturách
 • Genetický kód a jeho charakteristika
 • Lidský gen a jeho struktura, regulace genové exprese u člověka
 • Základní typy genových mutací
 • Molekulární podstata geneticky podmíněných chorob
 • Typy polymorfismu v genomu člověka a jejich využití
 • Lidský genom, typy sekvencí v něm obsažených
 • Základní nástroje molekulární genetiky (hybridizace, enzymy, elektroforéza)
 • Metoda PCR, její princip a využití
 • Southernův blotting, jeho princip a využití
 • DNA fingerprinting, jeho princip a využití
 • Přímá a nepřímá DNA-diagnostika monogenních chorob
 • Faktory ovlivňující fenotyp lidského jedince
 • Význam objevů Gregora Mendela; Mendelovy zákony, typy dědičnosti
 • Autozomálně recesivní dědičnost – charakteristika a příklady chorob
 • Autozomálně dominantní dědičnost – charakteristika a příklady chorob
 • X-vázaná dědičnost – charakteristika, její formy a příklady chorob
 • Geneticky podmíněné choroby asociované s poruchou pohybového aparátu
 • Cystická fibróza – její projevy, dědičnost a molekulární podstata
 • Geneticky podmíněné poruchy reprodukce a vývoje pohlaví
 • Mozaicismus, jeho význam v genetice a konkrétní příklady
 • Polygenní a multifaktoriální dědičnost, typy znaků a příklady chorob
 • Konstrukce a analýza rodokmenů v klinické genetice
 • Mimojaderný genom a mimojaderná dědičnost
 • Genetické poradenství, jeho základní úkoly a etické problémy
 • Prenatální diagnostika – její metody a význam, pozitivní a negativní revers
 • Buněčný cyklus a jeho kontrolní body, regulace buněčného cyklu
 • Mitóza, její průběh, význam a možné poruchy
 • Meióza, její průběh a význam, genová vazba a crossing over
 • Oogeneze a spermatogeneze
 • Asistovaná reprodukce, její význam, příklady metod
 • Odchylky počtu chromozomů, jejich rozdělení, vznik a příklady
 • Strukturní poruchy chromozomů, jejich rozdělení a příklady
 • Eukaryotické buněčné jádro, typy chromatinu, stavba chromozomového vlákna
 • Typy chromozomů (podle morfologie), lidský karyotyp
 • Cytogenetická vyšetření a jejich význam v medicíně
 • Downův syndrom, jeho formy a klinické projevy
 • Chromozomová determinace pohlaví, pohlavní chromozomy a jejich aberace
 • Charakteristika a příklady mikrodelečních syndromů
 • Inaktivace chromozomu X a její význam
 • Základní charakteristika nádorové buňky a typy nádorů, prekancerózy
 • Mechanismus karcinogeneze
 • Vliv vnějších faktorů na karcinogenezi, typy karcinogenů
 • Geny, jejichž mutace se uplatňují při vzniku nádoru
 • Chromozomové změny u nádorů; syndromy chromozomové instability
 • Dědičná predispozice k nádorům, hereditární malignity
 • Nespecifické a specifické imunitní mechanismy
 • Mechanismy buněčné a humorální imunity
 • Struktura, funkce a syntéza imunoglobulinů
 • Transplantace, HLA antigeny
 • Krevní skupiny, jejich dědičnost a význam v medicíně; Rh-inkompatibilita
 • Biologie, biologické a biomedicínské obory – charakteristika a rozdělení
 • Základní znaky a hierarchie živých systémů, domény a říše organismů
 • Taxonomické jednotky, taxonomická nomenklatura, molekulární taxonomie
 • Struktura virionu, klasifikace virů, viroidy
 • Reprodukce virů, retroviry
 • Priony a prionová onemocnění
 • Struktura prokaryotické buňky, charakteristika a rozdělení prokaryot
 • Evoluční původ eukaryotické buňky, říše eukaryotických organismů
 • Struktura eukaryotické buňky
 • Buněčná teorie a její objevitelé, srovnání eukaryotické a prokaryotické buňky
 • Ekologie a její náplň; populace, společenstvo, ekosystém a biom
 • Potravní síť a její články
 • Mezidruhové vztahy, mikroflóra lidského těla a její význam
 • Parazitismus; charakteristika parazitických organismů a jejich vliv na hostitele
 • Možnosti a formy ochrany životního prostředí
 • Přírodní léčivé zdroje a jejich ochrana
 • Klonování, jeho princip a význam
 • Kmenové buňky a jejich využití v medicíně
 • Genová terapie, její principy a perspektivy
   

RNDr. Eduard KOČÁREK, Ph.D.
 

Celkový počet otázek: 75

Výběr náhodné otázky