Co jsme se ve škole neučili ...

VZPOMÍNKA NA PROFESORA VLADIMÍRA VONDRÁČKA

doc. MUDr. Vladimír Hort, CSc. (přednosta dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK)


V únoru si připomněla nejen naše psychiatrická, ale i širší medicinská a nemedicinská veřejnost 100. výročí narození profesora MUDr. Vladimíra Vondráčka, DrSc. (23.2. 1895 - 10.5. 1978). Profesor Vondráček, který byl (po profesoru Myslivečkovi) mnohaletým přednostou psychiatrické kliniky FVL UK v Praze, byl pamětníky vnímán především jako vynikající představitel univerzálního lékařského vzdělání a lidské moudrosti. Formovala ho naše meziválečná medicina, pevně se zařadil do galerie jejích prominentů a zasloužilých, jejichž portréty na klinikách naši univerzity zaujímají čestné místo - prof. Jiráska na chirurgii, Zahradníčka na ortopedii, Charváta na interně, Hennera na neurologii a dalších. Medicině i jejímu společenskému postavení vedle své vzdělanosti velmi přispíval svým noblesním vystupováním opíraným o výrazné osobní kouzlo.

Promoval v Praze v r. 1919 a i když již za studentských let inklinoval k psychiatrii, jeho popromoční dráha vedla farmakologií, ze které se též habilitoval (1932), pak pedagogicky působil na klinice prof. Prusíka jako klinický farmakolog. Před uzavřením vysokých škol za války přednášel lékařskou psychologii, dále pak působil jako neurologický a psychiatrický konsiliař vinohradské nemocnice. Od roku 1945 stabilně zakotvil na psychiatrické klinice. Jeho publikační činnost, která se datuje od roku 1923 až do vysokého stáří zahrnuje na dvě stovky, často i rozsáhlých publikací ze širokého okruhu problémů - psychiatrických, psychologických, sexuologických, farmakologických, interních, obecně medicinských dietetických a obsahuje řadu pro tehdejší dobu prioritních nálezů a postřehů.

Zůstal příkladem umění pracovitého a cílevědomého naplnění lékařského poslání. Dokázal mu také uchovat důstojnost, i svůj úsek v totalitní éře prošel bez politické angažovanosti. Dosud se s ním můžeme setkat na knižních stáncích - např. v jeho Magickém a fantastickém, či v trilogii lékaře, který vzpomíná.


Obsah čísla 3/95